تقدیم به سرداران بی سر
تقدیم به ساقیان بی دست انقلاب
تقدیم به فاطمه سیرتان بی نشان ....

عشق یعنی یه پلاک که زده بیرون از دل خاک
عشق یعنی یه شهید با لبا ی تشنه سینه چاک
عشق یعنی یه جوون یه جوون بی نام و نشون
عشق یعنی یه نماز با وضو گرفتن توی خون
عشق یعنی یه پدر که شبها بیدار تا سحر
عشق یعنی یه خبر ، خبر یه مفقود الاثر
عشق یعنی یه پیام تا بقیت الله و قیام
عشق یعنی یه کلام پا به پای فرزند امام