چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند

موج‌های پریشان تو را می‌شناسند

 پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی

ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند

 نام تو رخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران تو را می‌شناسند

 از نشابور بر موجی از «لا» گذشتی

ای که امواج طوفان تو را می‌شناسند

اینک ای خوب، فصل غریبی سر آمد

چون تمام غریبان تو را می‌شناسند

 کاش من هم عبور تو را دیده بودم

کوچه‌های خراسان، تو را می‌شناسند