ازدرخت شاخه در آفاق ابر،

برگ های ترد باران ریخته !

بوی لطف بیشه زاران بهشت،

با هوای صبحدم آمیخته !

***

نرم و چابك، روح آب،

می كند پرواز همراه نسیم .

نغمه پردازان باران می زنند،

گرم و شیرین هر زمان چنگی به سیم !

***

سیم هر ساز از ثریا تا زمین .

خیزد از هر پرده آوازی حزین .

هر كه با آواز این ساز آشنا،

می كند در جویبار جان شنا !

***

دلربای آب، شاد و شرمناك،

عشقبازی می كند با جان خاك !

خاك خشك تشنه دریا پرست،

زیر بازی های باران مست مست !

این رود از هوش و آن آید به هوش،

شاخه دست افشان و ریشه باده نوش !

***

می شكافد دانه، می بالد درخت،

می درخشد غنچه همچون روی بخت!

باغ ها سرشار از لبخند شان،

دشت ها سرسبز از پیوندشان ،

چشمه و باغ و چمن فرزندشان !

***

با تب تنهائی جانكاه خویش،

زیر باران می سپارم راه خویش .

شرمسار ازمهربانی های او،

می روم همراه باران كو به كو .

***

چیست این باران كه دلخواه من است ؟

زیر چتر او روانم روشن است .

چشم دل وا می كنم

قصه یك قطره باران را تماشا می كنم :

***

در فضا،

همچو من در چاه تنهائی رها،

می زند در موج حیرت دست و پا،

خود نمی داند كه می افتد كجا !

***

در زمین،

همزبانانی ظریف و نازنین،

می دهند از مهربانی جا به هم،

تا بپیوندند چون دریا به هم !

***

قطره ها چشم انتظاران هم اند،

چون به هم پیوست جان ها، بی غم اند .

هر حبابی، دیدهای در جستجوست،

چون رسد هر قطره، گوید: - « دوست! دوست ... !»

می كنند از عشق هم قالب تهی

ای خوشا با مهر ورزان همرهی !

***

با تب تنهائی جانكاه خویش،

زیر باران می سپارم راه خویش.

سیل غم در سینه غوغا می كند،

قطره دل میل دریا می كند،

قطره تنها كجا، دریا كجا،

دور ماندم از رفیقان تا كجا !

***

همدلی كو ؟ تا شوم همراه او،

سر نهم هر جاكه خاطرخواه او !

شاید از این تیرگی ها بگذریم .

ره به سوی روشنائی ها بریم .

می روم، شاید كسی پیدا شود،

بی تو، كی این قطره دل، دریا شود؟

 

فریدون مشیری